Bu makalemizde Javascript azılım dilinde operatörler konusunu işleyeceğiz. Operatörler nedir? Nasıl kullanılır? Neden önemlidir? gibi sorulara hep beraber cevaplar arayacağaız. 

Öncelikle Operatör Nedir? 
Yazılım dillerinde tek başlarına herhangi bir anlamı olmayan ancak programın işleyişine katkıda bulunan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir. Örneğin a+b ifadesinde + işareti bir operatördür. Operatörlerin etki ettikleri sabit ya da değişkenlere ise operand denir.

Javascript Operatör Kullanımları

1-) Atama Operatörleri :

Değişkenlere Değer atamak için = operatörünü kullanırız. Aşağıda Atama operatör çeşitlerini daha detaylı inceleyeceğiz. 

var x = 2020;
alert(x);

Operatör Örnek Sonuç

= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x – y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y
<<= x <<= y x = x << y
>>= x >>= y x = x >> y
>>>= x >>>= y x = x >>> y
&= x &= y x = x & y
^= x ^= y x = x ^ y
|= x |= y x = x | y
**= x **= y x = x ** y

Topla ve ata operatörü (+=) değişkenin değerini değer ile toplar ve değişkene atar.
Çıkar ve ata operatörü (-=) değişkenin değerinden değeri çıkarır ve değişkene atar.
Çarp ve ata operatörü (*=) değişkenin değeriyle değeri çarpar ve değişkene atar.
Böl ve ata operatörü (/=) değişkenin değeriyle değeri böler ve değişkene atar.
Bölümden kalanı ata operatörü (%=) değişkenin değeriyle değeri böler ve kalanı değişkene atar.

2-) Aritmatiksel Operatörler :

Matematiksel işlemler yapabilmek adına Aritmatik Operatörler kulalnılmaktadır. 

Toplama işlemi yapabilmek için + , çıkarma işlemi için - , çarpma işlemi için * , bölme işlemi için /  operatörünü kullanırız. Bildiğimiz 4 işlem matematik işlemleri için Aritmatiksel Operatörler kullanılmaktadır. 

var x = 3;
var y = 5;  

// Toplama işlemi + operatörü
 var z = x + y;

// Çıkarma işlemi - operatörü
 var z = x - y;

// Çarpma işlemi  * operatörü
 var z = x * y;

// Bölme işlemi  / operatörü
 var z = x / y;

Aritmatiksel Operatörlerde Matemtik işlem önceliği ile aynı olan öncelik sıralaması bulunmaktadır. 
Örneğin 3 işlemli bir kod satırında toplama ve çarpma olsun ilk önce çarpma işlemi yapılacak ardından toplama sağlanacaktır. Ancak toplamayı önce yapmak istiyorsak o kısmı parantez içine almamız gerekiyor. Bildiğimiz matematik yani :) 

Örnek : 

var x = 5;

// Önce çarpalım sonra toplasın
var y = 10 + 20 * x;

// Önce toplayalım sonra çarpsın
var y = (10 + 20) * x;

Aritmatiksel Operatörler 

Operatör Açıklaması

+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Mod alma
++ Arttırma
Azaltma

3-) Birleştirme Operatörleri :
Toplama operatörü (+) sayısal değerlerde toplama işlemi yaparken metinsel değerlerde birleştirme işlemi için kullanılır.

var name= "Yazılım";
var surname= "net";
var namesurname = name+ " " + surmane;
alert(namesurname);

Topla ve ata operatörü (+=) değişkenin değerini değer ile birleştirir.

var name= "Yazılım";
name += "Net";
alert(name);

Peki aynı kod satırında hem metinleri birleştirip hemde var ise sayıları toplayalım. 

var x = 2 + 2;
var y = "2" + 2;
var z = "Merhaba" + 2;
alert(x + "n" + y + "n" + z);

// Burada dikkat etmeniz gereken rakamsal değerler direk metinsel değerler " işaretleri arasındadır. 

4-) Karşılaştırma Operatörleri 
Bu operatörler, değişkenler veya değerler arasındaki eşitlik ve farkı bulmak için kullanılır. BU illemler sonucunda koşullar ortaya çıkarılır ve bu koşula göre programımız çalışma prensibi kazanmış olur. 

Operatör Açıklaması

a == b a ve b eşit mi?
a === b a ve b değerleri ve değer türleri eşit mi?
a != b a ve b değerleri eşit değil mi?
a !== b a ve b değerleri veya değer türleri eşit mi?
a > b a değeri b değerinden büyük mü?
a < b a değeri b değerinden küçük mü?
a >= b a değeri b değerinden büyük veya eşit mi?
a <= b a değeri b değerinden küçük veya eşit mi?
? kısaltılmış koşul operatörü
var sira_no = 12;
if(sira_no < 20) alert("Sıra numaranız 20'den küçük");

5-) Mantıksal Operatörler
Mantıksal operatörler aslında if koşullarının temelini oluşturur. Birden fazla koşulu gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. 

Operatör Açıklaması

&& Ve
|| Veya
! Değil
var x= 2020;
var cikti = (x > 1000) && (x< 2100);
alert(cikti);

//Örnekte x isimli değişkenin değeri 1000’den büyük Ve (&&) 2100 den küçük ise true değerini diğer durumlarda false değerini verir.

Kaynaklar :
https://tr.wikibooks.org/wiki/JavaScript/Operat%C3%B6rler
https://www.yusufsezer.com.tr/javascript-operatorler/